Call Center    094-550 0012 , 085-278 7110 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

รู้จักเรา

รู้จักเรา ความเป็นมาของ Smart Green และทีมงาน


SmartGreen คือใคร

จุดเริ่มต้นของ สมาร์ทกรีน มาจากทางผู้ก่อตั้งได้มีโอกาส มีส่วนร่วมอยู่ในกับวงการการเกษตรและได้ช่วยเหลือส่งเสริมเกษตรกรมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าเกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการแก้ปัญหาดิน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หลายครั้งไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย รวมทั้งพบว่าเราเน้นเพียงแค่การใส่ปุ๋ย ไม่ได้สนใจบริบทรอบข้าง จนขาดการแก้ปัญหาเรื่องโรคพืช ทำให้ผลผลิตตกต่ำ จึงได้จัดตั้งสมาร์ทกรีนขึ้น เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ของเกษตรกร    สมาร์ทกรีน เป็นหน่วยงานเอกชน ที่คอยให้คำปรึกษา พัฒนาและแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพืช โดยมีทีมงานเข้าไปดูแลเกษตรกรแต่ละรายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ประกอบงานด้านการเกษตร ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการเกษตรอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ตามกำหนดเวลาและช่วงของพืชแต่ละชนิด เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้ ยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง และท้ายสุดมีความสุข อยู่กันเป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง    โดยพืชส่วนใหญ่ที่สมาร์ทกรีนให้การสนับสนุนอยู่ เป็นพืชเศรษฐกิจ อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด ข้าว เป็นต้น ซึ่งทางสมาร์ทกรีนได้ให้คำแนะนำจนมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นขึ้น เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน สมาร์ทกรีนจึงภูมิใจในทุกสิ่งที่ทำ เพื่อเกษตรกรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

Card image cap


ส่งต่อความรู้สึกจากคนทำงาน ที่เรียกว่า "ผู้อำนวยการ"

ศูนย์แนะนำการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ เรามีนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมทำให้เกษตรกรทำการเกษตรอย่างชาญฉลาด ได้ผลผลิต เกิดกำไรต่อปีที่สูงขึ้น เราจึงเข้าไปมีส่วนร่วมกับเกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมดิน ตรวจและวิเคราะห์ดิน วิเคราะห์โรค อาทิเช่น สวนยางเพื่อจัดการสาเหตุและหาแนวทางร่วมกันกับชาวไร่ ทั้งประยุกต์ร่วมกับเครื่อมือที่ทันสมัย นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์โดยเล็งถึงผลลัพธ์ ซึ่งทำให้เกษตรกรมั่งคั่ง ร่ำรวยและยั่งยืน เพราะนี่คือความปรารถนาของทีม Smart Green ของเรา เราจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อเกษตรกร
ทีมงานผู้ช่วยของคุณ

ทีมงานคุณภาพพร้อมดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง

พรสิทธิ์ วงศ์วิรภาพ

( ( พอล ) )

ผู้บริหาร

085-2787110

รุ่งนภา วงศ์วิรภาพ

( ( โบว์ ) )

ผู้ช่วยบริหาร

085-2787110

สายพิน ไสยกิจ

( ( พิน ) )

ประสานงานขาย

090-7327129

จุฑารัตน์ ภินานันทชัย

( น้องโม )

ประสานงานขาย

088-2102948

นาฎอนงค์ กลีบบัว

( พี่นาฎ )

ประสานงานขาย

089-6050723

แม่น้ำ อยู่คง

( น้องน้ำ )

ประสานงานขาย

082-2139796

วัชรี มีสิงห์

( หมอนก )

ประสานงานขาย

081-9967123

เพิ่ม พรมจักริ์

( พี่เพิ่ม )

ประสานงานขาย

092-9357553

ประสิทธิ์ ไสยกิจ

( อ.ประสิทธิ์ )

ประสานงานขาย

083-1578671

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Smart Green

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

สั่งซื้อสินค้า

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า