Call Center    085-278 7110, 092-691 6975 , 083-972 1633 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ใส่ปุ๋ยถูกวิธี ปาล์มดี ลูกดก

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 62 | โดย Admin


มีเกษตรกร ในอำเภอชัยบุรีหลายราย ถามผู้เขียนว่า จะใส่ปุ๋ยอะไรในสวนปาล์มน้ำมัน จึงจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย ผู้เขียนเลยสอบถามเกษตรกรกับไปบ้าง ว่าตอนนี้ท่านใส่ปุ๋ยอะไรผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร ได้คำตอบคล้ายกันว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จเช่น 15-15-15 ,13-13-21 และสูตรอื่นๆตามที่ร้านค้าแนะนำ มีเกษตรกรบางรายที่ใช้ปุ๋ยเชิงเดี่ยวแต่จะใช้ปุ๋ยเฉพาะที่มีธาตุอาหารบางตัวเท่านั้นเช่นใช้เฉพาะสูตร 21-0-0 หรือ 0-0-60 มีเกษตรจำนวนน้อยที่ใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำทางวิชาการ เมื่อเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรีได้มีการจัดอบรมเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลผลิตปาล์มน้ำมันออฟต้าได้เชิงเชิญวิทยากรจากศูนย์วิจัย ปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีและสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมาให้ความรู้ในการปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาล์มได้ให้คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมันว่าการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเกษตรกรต้องมีการวิเคราะห์ด้วยตัวอย่างดิน และตัวอย่างใบเพื่อให้ทราบว่าปาล์มน้ำมันขาดธาตุอาหารตัวไหนขาดในระดับเท่าไรและนำข้าวิเคราะห์ดังกล่าว ไปกำหนดชนิดและอัตราปุ๋ยที่จะใช้ แต่วิธีดังกล่าวเกษตรกรต้องมีความรู้ในการเก็บตัวอย่างดินและการเก็บตัวอย่างใบเพื่อการวิเคราะห์และต้องส่งตัวอย่างไปให้นักวิชาการช่วยในการวิเคราะห์ดังนั้นปุ๋ยสูตรสุราษฎร์ธานีจึงมีคำแนะนำทั่วไป ในการใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกร ประกอบกับการสังเกตอาการธาตุอาหารของปาล์มน้ำมันดังนี้

ธาตุอาหารที่จำเป็นและข้อสังเกตการขาดธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน

ธาตุอาหารความจำเป็นของธาตุอาหารอาการขาดธาตุอาหาร
ไนโตรเจนจำเป็นต่อการเจริญเติบโตสร้างโปรตีนสร้างคลอโรฟิลล์เพิ่มพื้นที่ใบสีใบอัตราการเกิดใบใหม่โตช้าใบสีเขียวซีดถ้าขาดรุนแรงจะเป็นใบสีเหลืองโดยเริ่มที่ใบแก่ก่อนผลิตภัณฑ์แนะนำ

Smart Green

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

สั่งซื้อสินค้า