Call Center    085-278 7110, 092-691 6975 , 083-972 1633 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ศัตรูพืชกับภาวะโรคร้อน

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 62 | โดย Admin


เตือน‼️ เกษตรกรปรับตัว รักษาสมดุลระบบนิเวศ⁉️


เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากก๊าซเรือนกระจก..
- ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและการเพาะปลูกพืช
- เกิดการปรับตัวของเชื้อไปตามภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- เกิดการแพร่กระจาย และทวีความรุนแรงของเชื้อโรคพืช 
- เกิดโรคพืชที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
- ปริมาณไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อจุลินทรีย์ในดิน ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อวัฏจักรคาร์บอนในระบบนิเวศอีกด้วย
- กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการติดตามสถานการณ์ภาวะโลกร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของศัตรูพืชอย่างใกล้ชิด เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยำโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
>> แนะเบื้องต้นสำหรับเกษตรกรคือพยายามรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ได้มากที่สุด เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน รักษาดินและพืช ดูแลเป็นพิเศษเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยน เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคพืชได้ง่ายผลิตภัณฑ์แนะนำ

Smart Green

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

สั่งซื้อสินค้า